За мен image
     

 •  Име, презимe и фамилия: Мария Георгиева Георгиева 
 • Дата и място на раждане: 17.02.1975 г. , гр. Велинград 
 • Специалност: Специална педагогика
 • Специализация: Логопедия
 • Професионална квалификация: Логопед и учител в логопедични, предучилищни, училищни и клинични заведения
 • Диплома серия ЮЗУ-98, № 082137 от 1999г
 • Пета професионалноквалификационна степен - Свидетелство №  32405
 • Професионален опит: Длъжност- Логопед от 2001 г. в ОСМО СУ "Арсени Костенцев"
 • Базов логопед към ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.Благоевград

        

      


      


      


     


I BUILT MY SITE FOR FREE USING