Терапия

Терапевтичната дейност се извършва в индивидуални сесии с учениците. Времетраенето на занятието и терапевтичните подходи са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на ученика. Водещо за подбора на задачите и методите е емоционалното състояние на детето, нервопсихологическото му развитие, способностите му, възрастта, тежестта на нарушението.

Методи на логопедична терапия
НАГЛЕДНИ

1. Демонстрация - това е водещ метод в терапията на комуникативните нарушения, с който започва работата на логопеда във всеки негов отрязък. Демонстрацията е от особено значение в началото на всеки корекционно-терапевтичен етап.
2. Наблюдение - в логопедичната терапия то присъства непрекъснато, обикновено паралелно с демонстрацията. С него логопедът регистрира допуснатите грешки, които трябва да се поправят.
И двата метода логопедът използва за въздействие над лицето и за усвояване на правилната реч.
ТРЕНИРОВЪЧНИ
3.Повторение, упражнение - до известна степен този метод е застъпен в диагностиката, но главната му сфера на приложение е терапията. Повторението се извършва по подражание, но с времето клиента се опитва все по-уверено да генерира правилна реч. Подражанието отпада за сметка на самостоятелното упражняване.
СЛОВЕСНИ
4.Беседа, разказ, преразказ - широко използвани в педагогиката, тези методи намират своето място в логопедията като средства за усъвършенстване на вече усвоената до известна степен правилна реч. Служат и за терапия и за диагностика.
МАНИПУЛАТИВНИ
5. Моделиране, лепене и др. - имат практико-действено съдържание и допълват другите методи за речева терапия. На тях им се придава корекционно-обучаваща, подпомагаща, разтоварваща или онагледяваща словесните упражнения роля.
В логопедичната тарапия особено много се прилага игровия метод.
Логопедичната терапия, макар и отличаваща се с неповторимост, ползва познати от педагогиката възпитателни методи:
* разяснение
* убеждение
* поощрение

I BUILT MY SITE FOR FREE USING